Tingimused

LEPING

 • Rendilepingule alla kirjutades kinnitab rentnik, et on lepingul toodud tingimustest ning allpool toodud üldtingimustest täielikult aru saanud ning nendega nõustunud
 • Rendilepingule alla kirjutades annab rentnik Tesla Rent OÜ-le õiguse säilitada ning töödelda lepingust tulenevaid isikuandmeid
 • Rendilepingule alla kirjutades annab rentnik Tesla Rent OÜ-le õiguse debiteerida kõik lepingust tulenevad tasud ja lisatasud rentniku krediitkaardilt, deebetkaardilt ja/või maha arvata deposiidist

 

VAJALIKUD DOKUMENDID

 • Auto rentimisel tuleb esitada kehtiv juhiluba, isikut tõendav dokument (st ID-kaart või pass) ning sobiv pangakaart
 • Autot võib juhtida vaid rendilepingule kantud isik, st rendileping kehtib volitusena
 • Lisatasu eest saab rendilepingule lisada täiendava juhi
 • Rendilepingule kantavad juhid peavad rendilepingu sõlmimisel olema vähemalt 25-aastased ning vähemalt 2-aastase sõidustaažiga. Nooremate kui 30 puhul nõuame pikemat staazi ja rakendub kõrgem renditasu.

 

HIND

 • Rendihinnad sisaldavad käibemaksu, läbisõitu vastavalt valitud perioodile, korraliste hoolduste, liiklus- ning kaskokindlustuse ning 24 tundi autoabi teenuse maksumust
 • Rendihind ei sisalda laadimist.
 • Rendihinnad arvestatakse vastavalt rendiperioodile, st pikemale perioodile vastab soodsam päevahind

 

KINDLUSTUSED

 • Rendihinnad sisaldavad kohustusliku liikluskindlustuse maksumust
 • Rendihinnad sisaldavad kaskokindlustuse maksumust (rentniku omavastutus 1000 €)
 • Auto varguse puhul on rentniku omavastutus 20% auto kindlustusväärtusest tingimusel, et rentnik tagastab rendileandjale nii auto võtmed kui ka dokumendid
 • Omavastutust rakendatakse iga kindlustusjuhtumi suhtes. Erinevate tegude või sündmuste tagajärjel tekkinud kahjud loetakse erinevateks kindlustusjuhtumiteks
 • Auto rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nende eest kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust (näiteks rehvi või velje purunemine vms)
 • Auto võtmed ja dokumendid ei ole kindlustatud ning nende eest kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust (näiteks võtmete/dokumentide kadumine või hävimine vms)

 

MAKSETINGIMUSED

 • Eeldatav rendisumma (sh valitud lisateenused) tasutakse ettemaksuna enne rendiperioodi algust, kuid lõplik arveldamine toimub rendiperioodi lõppedes
 • Tasuda on võimalik krediitkaardiga, deebetkaardiga, pangaülekandega (arve alusel) ning sularahas
 • Auto ennetähtaegsel tagastamisel ette makstud rendisummat ei tagastata, kui ei ole kokku lepitud teisiti
 • Kui rentnik hilineb rendisumma või ükskõik millise muu rendilepingust tuleneva summa maksmisega, kohustub rentnik tasuma iga viivitatud päeva eest rendileandjale viivist 0,5% tähtaegselt tasumata summast

 

TAGATISRAHA / DEPOSIIT

 • Rentnik peab auto rentimisel esitama tema nimele väljastatud ning piisava limiidiga pangakaardi (krediitkaart või sobiv deebetkaart, st Visa, MasterCard, American Express)
 • Enne rendiperioodi algust broneeritakse rentniku pangakaardilt deposiit/tagatis, mille suurus on 1000 €. Teatud juhtudel aktsepteerime deposiidina/tagatisena ka pangaülekannet.
 • Deposiiti/tagatist kasutatakse võimalike tulevaste kahjude ja/või arvelduste katteks ning tagastatakse või tasaarveldatakse rendiperioodi lõppedes
 • Deposiit/tagatis vabastatakse pretensioonide puudumisel üldjuhul 1-3 tööpäeva jooksul.
 • Pangakaardi omanik märgitakse rendilepingule peamise rentnikuna.

 

RENDIPERIOOD

Rendiperioode arvestatakse järgmiselt:
 • Päev = 12:00-09:00
 • Nädal = 7 päeva
 • Kuu = 30 päeva

 

AUTO ÜLEANDMINE / TAGASTAMINE

 • Auto antakse rentnikule üle täis akuga (>80% laetud), puhtana ning tehniliselt korras seisus
 • Auto üleandmisel koostatakse sõiduki ülevaatuse akt, millele märgitakse kõik olemasolevad auto vigastused/puudused. Ülevaatuse akti allkirjastamisega nõustub rentnik aktil toodud auto seisukorraga
 • Auto tagastamisel peab aku olema täis, kui ei ole kokku lepitud teisiti
  • Auto võib tagastada madalama laetuse tasemega kui auto tagastatakse vastavalt 1h (2h) varem ning laetuse tase ei ole vähem kui 50% (5%). Laadimise tasu lisandub rendihinnale.
 • Auto tagastamisel peab auto salong olema puhas, kuid auto välipesu ning kuivpuhastus (tolmuimejaga) kuulub rendihinna sisse

 

LÄBISÕIDUPIIRANG

 • Rendihinnad sisaldavad läbisõitu vastavalt pakkumises ja/või lepingus toodud kilometraažile
 • Piiratud läbisõiduga lepingu puhul kehtib läbisõidupiirang 250 km / päevas kuid mitteohkem kui 2000 km ühe kuu jooksul
 • Läbisõidupiirangu ületamisel rakendatakse lisatasu 0,5 €/km
 • Soovi korral on võimalik valida piiramatu läbisõiduga leping

 

AUTO KASUTAMINE

 • Rentnik kohustub autot kasutama heaperemehelikult ja sihtotstarbeliselt ning tagastama selle samaväärses olukorras, nagu enne rendiperioodi algust
 • Rentnik kohustub täitma liikluseeskirju, häid tavasid ja kehtivat seadusandlust
 • Autos ei ole lubatud suitsetamine ning uimastite ja/või alkoholi tarbimine
 • Autoga ei ole lubatud sõita väljaspool Eestit ilma Tesla Rent OÜ kirjaliku nõusolekuta
 • Autoga ei ole lubatud sõita katteta teedel või teedel, mille pinnas või seisund võib ohustada auto velgi, rehve, keremehhanisme ja -detaile
 • Autoga ei ole lubatud sõita mistahes ringrajal, osaleda võistlustel, rallidel, katsetel vms. Samuti ei ole lubatud auto kasutamine õppesõidu, tasulise reisijate veo, ohtlike ainete, elusloomade veo vms eesmärgil
 • Autot ei ole lubatud pesta automaatpesulates kuna harjade või survepesu kasutamine võib kahjustada autot katvat kaitsekilet või värvi
 • Auto tehnilise rikke korral pakub Tesla Rent OÜ võimaluse korral asendusautot
 • Auto omab kaugligipääsu ning raporteerib väärkasutuse (nagu näiteks suurel kiirusel sõitmine), antud info on kättesaadav ka tagantjärele ning aluseks lepingutrahvide vormistamisele.

 

NÕUDED KOLMANDATELT ISIKUTELT

 • Kõik rentniku ja/või auto kasutajate poolt rendiperioodil põhjustatud kolmandate isikute nõuded (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, viivistasuotsused, parkimistrahvid, auto teisaldamise tasud, hoiatustrahvid kiiruse ületamise eest jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt hüvitamisele ka tagantjärele
 • Rendilepingule alla kirjutades annab rentnik Tesla Rent OÜ-le õiguse debiteerida kõik rendiperioodi jooksul tekkinud viivistasuotsused, parkimistrahvid, hoiatustrahvid jms tasud koos teenustasudega rentniku krediitkaardilt, deebetkaardilt või maha arvata deposiidist peale rendiperioodi lõppu

 

TRAHVID

 • Kolmandate isikute nõuete puhul kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 30 €, millele lisandub kolmanda isiku nõue (näiteks parkimistrahv vms)
 • Sõitmine autoga kiiremini kui lubatud piirkiirus +40km/h baastrahv 100€, millele lisandub iga ületatud 1km/h kohta 10€. Sõiduki kiiruse aluseks võetakse auto poolt raporteeritud kiirused.
 • Asulasisestel ja asulalähedastel teedel teostatud kiiruse rikkumistel on trahvimäär kahekordne.
 • Tühja akuga tagastuse puhul kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 100 €, millele lisandub laadimise maksumus välja arvatud varase tagastuse korral nagu kirjeldatud auto üleandmise/tagastuse osas
 • Auto salongi põhjaliku puhastuse eest kohustub rentnik tasuma 25 €, auto salongi keemilise puhastuse eest kohustub rentnik tasuma 100 €
 • Puuduva autovarustuse või lisavarustuse eest kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 50 €, millele lisanduvad puuduva varustuse asendamiseks tehtavad kulutused vastavalt autoesinduse hinnakirjadele
 • Auto dokumentide kadumisel/hävimisel kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 50 €, millele lisandub riigilõiv vastavalt kehtivatele õigusaktidele
 • Auto võtme kadumisel/hävimisel kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 50 €, millele lisanduvad kõik võtme asendamiseks tehtavad kulutused
 • ELMO kiirlaadimiskaardi kaotamisel kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 30 €
 • Sõiduki kasutamine kolmandatele isikutele teenuse osutamisel või vahendamise eesmärgil või sõidku kasutada andmine kolmandale isikule korral kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 500€
 • Autos suitsetamise ja/või alkoholi/uimastite tarbimise keelu rikkumise korral kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 300 €
 • Tühja akuga teeäärde jäämisel trahv 100€, millele lisanduvad teisalduskulud lähima laadijani
 • Auto pesemisel automaatpesulas trahv 500€ + taaskiletamisega seotud kulud
 • Auto mittetähtaegsel tagastamisel kohustub rentnik viivitatud aja eest tasuma renti kolm (3) korda kõrgema tariifi alusel, kuid mitte vähem, kui kahe päeva renditasu tavahinnakirja alusel. Lisaks kohustub rentnik rendileandjale hüvitama hilinemisest tingitud majandusliku kahju
 • Auto mittesihtotstarbelise ja/või mitteheaperemeheliku kasutamise korral (st juhul, kui rentnik ei kasuta autot vastavalt valmistajatehase juhendile ja/või headele tavadele) kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 1000 €, millele lisanduvad kõik auto rendieelse olukorra taastamiseks tehtavad kulutused

 

MUUD TINGIMUSED

 • Käesolevad tingimused kehtivad samaaegselt koos rendilepingul toodud tingimustega. Mistahes vastuolu korral käesolevate tingimuste ja rendilepingul toodud tingimuste vahel, kehtivad käesolevad tingimused (v.a omavastutuse piirmäär)
 • Tesla Rent OÜ ei hüvita auto tehnilise rikke korral reisi katkemise kulusid, kaudseid kulusid, saamata jäänud tulu ega muid sarnaseid kulusid
 • Tesla Rent OÜ-l on õigus muuta hindasid ning tingimusi ette teatamata

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 • e-poe tellimuste keskkonnas säilitatavaid andmeid Kliendi ja tema tellimuste kohta käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina. Ettevõtja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele.
 • Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ettevõtjal puudub ligipääs Kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.
 • Kliendi poolt Ettevõtjale ostu sooritamisel esitatud isikuandmed on kaitstud ning neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele.
  Isikuandmeid kogutakse ning neid töödeldakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside ja kokkuvõtete tegemiseks, Kliendile pakkumiste tegemiseks, aga ka Kliendi rahulolu küsitluste korraldamiseks.
 • Kliendi isikuandmeid töötleb Tesla Rent OÜ (registrikood 12821392, Loigu põik 5, Rae).
 • Tesla Rent OÜ võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele.
 • Ajakohase juriidiliste isikute nimekirja teeb Tesla Rent OÜ kliendile kättesaadavaks kliendi taotluse alusel, mis on esitatud kirjalikult Tesla Rent OÜ aadressile Loigu põik 5, Rae, 75310 või digiallkirjastatuna aadressile tesla@teslarent.eu